укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ПОЗИКИ

 

 — договір, за яким одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визна­чені родовими ознаками, а позичальник зобов'язуєть­ся повернути позикодавцеві таку ж суму грошових ко­штів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Д. п. є одностороннім, реаль­ним і, як правило, відплатним. Позикодавцями, які є юрид. особами, можуть бути лише фін. установи. Ця вимога випливає із того, що, як правило, позикода­вець має право на одержання від позичальника про­центів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором, а якщо догово­ром не встановлений розмір процентів, їх розмір виз­начається на рівні облікової ставки Національного банку України. За відсутності іншої домовленості сто­рін проценти виплачуються щомісяця до дня повер­нення позики. Д. п. вважається безпроцентним, як­що: він укладений між фіз. особами на суму, яка не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприєм­ницької діяльності хоча б однією із сторін, а також тоді, коли позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

Д. п. укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у 10 разів перевищує встановлений зако­ном розмір неоподатковуваного мінімуму доходів гро­мадян, а у випадках, коли позикодавцем є юрид. осо­ба, — незалежно від суми. На підтвердження укладення Д. п. та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Якщо Д. п. має бути укладений у письмовій формі, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвер­дження того, що гроші або речі насправді не були одержані позичальником від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено дого­вором. Це положення не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, на­сильства, зловмисної домовленості представника по­зичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини.

Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількос­ті, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором, а якщо договором не вста­новлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом 30 днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Позика, нада­на за договором безпроцентної позики, може бути по­вернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором. Позика вважається поверну­тою в момент передання позикодавцеві речей, визна­чених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. Якщо позичальник своєчасно не повернув суму пози­ки, він зобов'язаний сплатити грошову суму з ураху­ванням індексу інфляції та 3 % річних від простроче­ної суми, якщо інше не встановлено договором або законом, а якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до ст. 549—552 Цивіль­ного кодексу України, яка нараховується від дня, ко­ли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати про­центів, належних йому. Якщо договором встановле­ний обов'язок позичальника повернути позику части­нами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів (ст. 1046-1053, 625 ЦивК України; Закон України «Про фінансові по­слуги та державне регулювання ринків фінансових ПОСЛУГ», 2001).  

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved