укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)

 - договір, за яким наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно в користування за плату на певний строк. Предметом Д. н. (о.) може бути річ, яка визна­чена індивід, ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспожив-на річ), єдиний майновий комплекс (підприємство), майнові права, а також інше майно, визначене зако­ном. У законодавстві використовуються дві назви цього договору: «договір найму» та «договір оренди», які мають однаковий правовий зміст. Д. н. (о.) є дво­стороннім, оплатним, може бути як реальним, так і консенсуальним. Враховуючи предмет Д. н. (о.) чи суб'єктний склад цього договору, можна виділити та­кі види Д. н. (о.): прокат, найм (оренда) зем. ділянки, найм будівлі або іншої капітальної споруди, найм (оренда) трансп. засобу, лізинг, оренда держ. та кому­нального майна, договір найму житла. Д. н. (о.) укла­дається на строк, встановлений договором, а якщо він не встановлений, договір вважається укладеним на невизначений строк. Законом можуть бути встановле­ні максимальні (граничні) строки Д. н. (о.) окремих видів майна. Якщо до сплину встановленого законом максимального строку найму жодна із сторін не від­мовилася від договору, укладеного на невизначений строк, він припиняється.

Наймодавець зобов'язаний: передати наймачеві майно у комплекті й у стані, що відповідають умовам Д. н. (о.) та її призначенню негайно або у встановле­ний строк; попередити наймача про особливі власти­вості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бу­ти небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею; повідомити наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається у найм; провадити капітальний ремонт за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Наймач зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору; провадити поточний ремонт речі за свій рахунок, якщо інше не встановле­но договором або законом; щомісячно, якщо інше не встановлено договором, сплачувати орендну плату, розмір якої встановлюється Д. н. (о.), а якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення; усунути погіршення речі, які сталися з його вини. Наймач має право: за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом, передати найману річ у користування ін­шій особі (піднайм) за згодою наймодавця; на набут­тя права власності на плоди, продукцію, доходи, одер­жані ним у результаті користування річчю, переданою у найм; переважне право перед іншими особами на укладення Д. н. (о.) на новий строк, якщо він належ­но виконує свої обов'язки за Д. н. (о.); на відшкоду­вання вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю; за згодою наймодавця провадити поліпшення найманої речі та на наступне відшкодування вартості необхід­них витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю. Наймодавець має право вимагати розірвання Д. н. (о.), якщо: наймач користу­ється річчю всупереч договору або призначенню речі; наймач без дозволу наймодавця передав річ у корис­тування іншій особі; наймач своєю недбалою поведін­кою створює загрозу пошкодження речі; наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо такий обов'язок був покладений на нього. Ро­зірвання Д. н. (о.) на вимогу наймача провадиться у випадку, коли: наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та при­значенню речі чи не виконує свого обов'язку щодо проведення її капітального ремонту. Д. н. (о.) припи­няється у разі смерті фіз. особи — наймача чи ліквіда­ції юрид. особи, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обо­в'язки наймодавця, якщо інше не буде встановлено договором (гл. 58, 59 Цивільного кодексу України; ст. 283-292 Господарського кодексу України; ст. 61-117 Житлового кодексу України; Закони України «Про оренду державного та комунального майна» (1995), «Про лізинг» (1997), «Про оренду землі» (1998, в ред. 2003); Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затверджена по­становою Кабінету Міністрів України від 4.Х 1995).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved