укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА

 

 - цив. договір, за яким одна сторона, власник житла чи уповноважений ним орган (наймодавець), передає або зобов'язується пе­редати іншій стороні (наймачеві) житло для прожи­вання в ньому на певний строк або безстроково за плату. Правове регулювання цього виду договору за­лежить від того, хто є суб'єктом права власності на житло. У випадку, коли житло знаходиться у приват­ній власності, відносини, які виникають між сторона­ми цього договору, регулюються Цивільним кодексом України, а у випадку, коли житло знаходиться у держ. або комунальній власності, — Житловим кодексом України. Д. н. ж. у приватному житловому фонді ук­ладається на строк, визначений у договорі, а якщо він не встановлений, договір вважається укладеним на 5 років. Наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк. У держ. та ко­мунальному житловому фонді Д. н. ж. укладається без встановлення строку, крім випадків, встановлених за-конод. актами (служб, житло, житло у фонді тимчасо­вого користування тощо).

Д. н. ж. укладається у письмовій формі. Підставою для укладення Д. н. ж. у держ. та комунальному житлі є ордер. У договорі найму приватного житла мають бу­ти зазначені особи, які проживатимуть разом із найма­чем, оскільки вони набувають рівних із наймачем прав та обов'язків щодо користування житлом. Але відпові­дальність перед наймодавцем за порушення умов дого­вору такими особами несе наймач. Наймачами при­ватного житла можуть бути декілька осіб, а у держ. та комунальному житлі — тільки одна особа. Предметом Д. н. ж. можуть бути помешкання, зокре­ма, квартира або її частина, жилий будинок або його частина, яке є придатним для постійного проживання в ньому. Наймачем житла у держ. та комунальному фонді може бути лише фіз. особа, а у приватному як фіз., так і юрид. особи; в останньому житло може ви­користовуватися лише для проживання у ньому фіз. осіб (напр., на підставі договору піднайму, позички, трудового договору тощо).

Наймач зобов'язаний: використовувати житло лише для проживання в ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані; своє­часно вносити плату за житло (квартирну плату); про­вадити поточний ремонт житла та нести інші обов'яз­ки, передбачені договором чи законом. Договором найму приватного житла обов'язки щодо поточного ремонту можуть бути покладені на наймодавця, а що­до капітальному ремонту — на наймача. Розмір плати за користування приватним житлом встановлюється в Д. н. ж., а квартирна плата за держ. та комунальне житло — законом.

Наймач держ. та комунального житла має право на бронювання та обмін житла, на надання житла мен­шого розміру замість займаного, на надання іншого приміщення на час проведення капітального ремонту житла, на приватизацію житла та інші права. Наймач приватного житла та особи, які постійно проживають разом з ним, мають право за їхньою взаємною згодою та за згодою наймодавця вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому. Такі особи набу­вають рівних з іншими особами прав користування житлом, якщо інше не було передбачено при їх все­ленні. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх ді­тей у держ. та комунальне житло зазначеної згоди не потрібно. На вимогу наймача та інших осіб, які по­стійно проживають разом з ним, та за згодою наймо­давця наймач у Д. н. ж. може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка постійно проживає разом з наймачем. У разі смерті наймача або вибуття його з житла наймачами можуть стати усі інші повнолітні особи, які постійно проживали з колишнім наймачем, або, за погодженням з наймодавцем, — одна або кіль­ка із цих осіб у приватному житловому фонді. Наймач житла має право за згодою інших осіб, які по­стійно проживають разом з ним, у будь-який час від­мовитися від Д. н. ж. Договір найму приватного жит­ла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі: невнесення наймачем плати за житло за 6 міс, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а за короткострокового най­му — понад два рази; руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він від­повідає, а на вимогу наймодавця в разі необхідності використання житла для проживання самого наймо­давця та членів його сім'ї. У разі розірвання Д. н. ж. наймач та інші особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню (глава 59 ЦивК; ст. 61-117 ЖК; Типовий договір найму житла в будинках дер­жавного і комунального житлового фонду, затвердже­ний постановою Кабінету Міністрів України від 22.VI 1998; Порядок надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового про­живання, затверджений постановою KM України від 31.III 2004).

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved