укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР НА НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 — цив. договір, за яким одна сторона — виконавець (виробник) зобов'язується надати житло­во-комунальні послуги, а інша (споживач) зобов'язу­ється оплатити надані послуги. Правове регулювання укладення договору на надання житлово-комуналь­них послуг, осн. права та обов'язки сторін договору здійснюються Законом України «Про житлово-кому­нальні послуги» (2004), а також іншими нормативни­ми актами.

Істотними умовами Д. на н. ж.-к. п. є: найменування сторін; предмет договору; вичерпний перелік житло во-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кож­ну із цих послуг, загальна вартість послуг; порядок оп­лати за спожиті житлово-комунальні послуги; порядок перерахунку розміру плати за житлово-комунальні по­слуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; права та обов'язки сторін; порядок контролю та звіту сторін; порядок вимірю­вання обсягів та визначення якості наданих послуг; визначення точок розподілу, в яких відбувається пере­дача послуг від виконавця/виробника споживачеві; порядок обслуговування мереж та розподіл повнова­жень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту); умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на зем. ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку; порядок здійснення ремонту; відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; по­рядок розв'язання спорів; перелік форс-мажорних об­ставин; строк дії договору; умови зміни, пролонгації, припинення дії договору; дата і місце укладення дого­вору. Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін. Д. на н. ж.-к. п. набирає чинності з моменту його укладення. У разі якщо виконавець не є виробником житлово-комунальних послуг, відносини між ним та виробником регулюються окремим догово­ром, який укладається відповідно до вимог ст. 26 За­кону «Про житлово-комунальні послуги». У разі зник­нення потреби в отриманні послуги або відмови спо­живача від користування послугою виконавця/вироб­ника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

Сторонами Д. на н. ж.-к. п. є: виконавець (суб'єкт гос­подарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачеві відповідно до умов договору); виробник (суб'єкт господарюван­ня, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги, а також надає послуги) і споживач. Д. на н. ж.-к. п. у багатоквартирному будинку уклада­ється між власником квартири, орендарем чи кварти­ронаймачем та балансоутримувачем будинку або уповноваженою ним особою.

Осн. права та обов'язки сторін договору встановлю­ються законом і договором. Споживач має право на відшкодування збитків, завданих його майну і/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здо­ров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг, на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг, та інші права.

Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з роз­міру затверджених цін/тарифів та показань засобів об­ліку або за нормами, затвердженими у встановленому порядку, а плата за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою. У разі порушення виконавцем умов договору спожи­вач має право викликати його представника для скла­дення та підписання акта-претензії споживача, в яко­му зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного до говором. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій. У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення нормованих показників якості води витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved