укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ

 - вид цив. договору, за яким одна сторона (продавець) передає або зобо­в'язується передати майно (товар) у власність (повне госп. відання, оперативне управління) другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Д. к.-п. є оплатним, двостороннім, мо­же бути реальним (коли передача майна продавцем покупцеві є підставою укладення договору) чи кон-сенсуальним (коли сторони досягли згоди стосовно умов договору і продавець зобов'язується передати покупцеві товар у певний строк). Предметом Д. к.-п. може бути товар, який є у продавця на момент укла­дення договору або буде створений (придбаний, набу­тий) продавцем у майбутньому, майнові права, право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. Продавець зобов'язаний: попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права най­мача, право застави, право довічного користування тощо); одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (тех. паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають пе-реданню разом із товаром відповідно до договору або актів цив. законодавства; передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам Д. к.-п. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається вико­наним у момент: вручення товару покупцеві, якщо до­говором встановлений обов'язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, як­що товар має бути переданий покупцеві за місцезна­ходженням товару або в інший момент, встановлений договором. Ризик випадкового знищення або випад­кового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не вста­новлено договором або законом, а товар, проданий під час його транспортування, переходить до покупця з моменту укладення Д. к.-п., якщо інше не встанов­лено договором або звичаями ділового обороту. Поку­пець зобов'язаний прийняти товар, оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпоряд-чих документів на нього, якщо договором або актами цив. законодавства не встановлений інший строк оп­лати товару. Ціна товару встановлюється у Д. к.-п. або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогіч­ні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця на свій вибір: пропорційного зменшення ціни; безоплат­ного усунення недоліків товару в розумний строк; від­шкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недолі­ків, усунення яких пов'язане з непропорційними ви­тратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) покупець має право на свій вибір: відмовитися від до­говору і вимагати повернення сплаченої за товар гро­шової суми; вимагати заміни товару. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придат­ності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були ви­явлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна — в межах трьох ро­ків від дня передання товару покупцеві, якщо догово­ром або законом не встановлений більший строк, а якщо на товар встановлено гарантійний строк, поку­пець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недолі­ками товару, які були виявлені протягом цього стро­ку. До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка об­числюється від дня виявлення недоліків у межах стро­ків, зазначених вище, а якщо на товар встановлено га­рантійний строк (строк придатності), — від дня вияв­лення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).

Існують такі види Д. к.-п.: роздрібної купівлі-продажу; поставки; контрактації сільськогосп. продукції; поста­чання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міни. Загальні положення щодо Д. к.-п. діють тільки у тому випадку, коли спец, нор­ми, які регулюють окремі види договорів, не встанов­люють інших. До Д. к.-п. на біржах, конкурсах, аукці­онах (публічних торгах), Д. к.-п. валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено зако­ном про ці види Д. к.-п. або не випливає з їх суті (ст. 655—716 Цивільного кодексу України; ст. 265-282 Господарського кодексу України; Закони України «Про поставки продукції для державних потреб» (1995, в ред. Закону «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб», 2005), «Про захист прав споживачів» (2005) та ін.).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved