укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

- договір, за яким одна сто­рона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юрид. дії. Д. д. є одним із видів договорів, на підставі якого виникає представництво. Тому правочини, вчинені повіреним, створюють, змінюють, припиняють цив. права та обов'язки довірителя. Д. д. є консенсуальним, двостороннім, фідуціарним, тобто таким, що грунту­ється на особливо довірчих відносинах між сторонами договору, може бути відплатним або безвідплатним.

Д. д. може бути встановлено виключне право повіре­ного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юрид. дій, передбачених договором, строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного. Повірений зобов'язаний виконувати дане йому дору­чення особисто; вчиняти дії відповідно до даного до­ручення; повідомляти, як тільки це стане можливим, довірителя про допущені відступи від змісту доручен­ня, якщо цього вимагали інтереси довірителя і пові­рений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит, та відповідати за вибір замісника; повідомляти довірите­леві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення; після виконання доручення або в разі припинення Д. д. до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не за­кінчився; надати звіт про виконання доручення та виправдальні документи, якщо це вимагається за умо­вами договору та характером доручення; негайно пе­редати довірителеві все одержане у зв'язку з виконан­ням доручення.

Довіритель зобов'язаний: видати повіреному довіре­ність на вчинення юрид. дій, передбачених Д. д., як­що інше не встановлено договором; забезпечити пові­реного засобами, необхідними для виконання дору­чення; відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення; прийняти від повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення; ви­платити повіреному плату, якщо інше не встановлено договором або законом та ін.

Д. д. припиняється на загальних підставах припинен­ня договору, а також у разі: відмови довірителя або повіреного від договору; визнання довірителя або по­віреного недієздатним, обмеження його цив. дієздат­ності або визнання безвісно відсутнім; смерті довіри­теля або повіреного; відмови від Д. д. у будь:який час повіреного чи довірителя. Відмова довірителя від Д. д. не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як ко­мерційний представник, а відмова повіреного від Д. д. не є підставою для відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням договору, крім випадку відмови повіреного від договору за таких умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпе­чити свої інтереси, а також відмови від договору, за яким повірений діяв як комерційний представник. Для виконання певних юрид. дій повірений повинен мати ліцензію. Це стосується, зокрема, Д. д. на опера­ції з цінними паперами, які мають право здійснювати тільки торгівці цінними паперами, які мають відпо­відну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Митний брокер (підприємство, що здійснює декларування товарів і трансп. засобів, які переміщуються через митний кордон України, і діє на підставі Д. д.) також повинен мати ліцензію, видану Державною митною службою України (ст. 1000-1010 Цивільного кодексу України; ст. 16, 17 Закону Украї­ни «Про цінні папери та фондовий ринок» (2006); ГЛ. 26 МИТНОГО кодексу України).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved