укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІСОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

- сукупність усіх лісів на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за осн. цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них. За радянських часів існував єдиний держ. Л. ф. СРСР, основою якого була виключна держ. власність на лі­си, а також неподільність цього фонду. Так, Законом «Про ліси УСРР» (1923) давалося таке визначення Л. ф.: «Усі ліси і землі, призначені для вирощування деревини й на потреби лісового господарства, відме­жовані в установленому порядку від земель іншого призначення, становлять власність Робітничо-Селянської Держави та складають єдиний державний лісо­вий фонд». Лісовий кодекс Української РСР 1979 та­кож базувався на концепції існування єдиного держ. Лісового фонду СРСР.

Л. ф. У. за чинним законодавством, насамперед за Лі­совим кодексом України (ст. 4), включає в себе лісо­ві ділянки, в т. ч. захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 га.

Л. ф. У. є нац. багатством країни. За своїм призначен­ням він виконує переважно водоохоронні, захисні, са­нітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. До останніх лісове законодавство відносить деревину, тех., лікар­ські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та від­творюються у процесі формування лісових природних комплексів. До лісових ресурсів також належать ко­рисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати не­гативні наслідки природних явищ, захищати грунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти ре­гулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо). Лісові ділянки як складові Л. ф. У. можуть бути як вкриті лісовою рослинністю, так і не вкриті нею по­стійно або тимчасово (внаслідок неоднорідності лісо­вих природних комплексів, лісогосп. діяльності або стихійного лиха тощо). До не вкритих лісовою рос­линністю лісових ділянок належать лісові ділянки, зайняті не зімкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шля­хами та просіками, лісовими протипожежними розри­вами, лісовими осушувальними канавами і дренажни­ми системами.

До Л. ф. У. не належать: зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів; окремі дерева і групи дерев, чагарники на сіль-ськогосп. угіддях, присадибних, дачних і садових ді­лянках. Питання створення, охорони і використання насаджень, що не належать до Л. ф. У., регулюються іншими актами законодавства України, передусім За­коном України «Про рослинний світ» (1999). Усі ліси в межах території України є об'єктами права власності укр. народу. Від його імені права власника на ліси здійснюють органи держ. влади та місц. самовря­дування в межах, визначених Конституцією України. ЛК України (в ред. 2006) декларує можливість перебу­вання лісових ділянок у держ., комунальній та при­ватній власності, визнаючи суб'єктами права власно­сті на ліси поряд з державою, тер. громади, громадян та юрид. осіб. Громадяни та юрид. особи України, зо­крема, можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені зем. лісові ділянки загаль­ною площею до 5 га. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом. Вони та­кож можуть мати у приватній власності ліси, створені ними на набутих у власність у встановленому порядку зем. ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без обмеження їх площі.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved