укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІСОВА ОХОРОНА

 

— правоохоронна діяльність спе­ціально уповноважених держ. органів, власників лісів і постійних лісокористувачів, що має на меті здійснен­ня контролю за додержанням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних ру­бок, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впли­ву. Л. о. в Україні здійснюється: держ. Л. о., що діє у складі центр, органу викон. влади з питань лісового господарства, органу викон. влади з питань лісового господарства АР Крим, тер. органів центр, органу ви­кон. влади з питань лісового господарства та підпри­ємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління, а також Л. о. інших постійних лісо­користувачів і власників лісів (ст. 89 Лісового кодексу України).

Для виконання покладених на них завдань посадові особи держ. Л. о. мають широкі права, а саме: безпе­решкодно обстежувати у встановленому законодавст­вом порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юрид. осіб; перевіряти у встановленому порядку у громадян і юрид. осіб наяв­ність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами; складати про­токоли та розглядати відповідно до законодавства справи про адм. правопорушення, про правопорушен­ня у сфері охорони, захисту, використання та відтво­рення лісів; зупиняти трансп. засоби та проводити огляд речей, трансп. засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів; у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового зако­нодавства на місці вчинення правопорушення достав­ляти його в органи внутрішніх справ або в органи місц. самоврядування для складення протоколу про адм. правопорушення; вилучати у встановленому за­коном порядку у громадян і юрид. осіб документи, до­буті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також трансп. засоби, що були знаряддям правопорушення, та вирішувати питання про їх подальшу належність і використання; проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відео-зйомку як допоміжний засіб для запобігання пору­шенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; викликати громадян, у т. ч. посадо­вих осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового зако­нодавства; безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, зберігання або перероблення продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за закон­ністю використання лісових ресурсів; анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у випадках порушення лісового зако­нодавства; приймати рішення про обмеження або за­борону госп. та іншої діяльності; направляти у відпо­відні держ. органи матеріали про притягнення осіб до дисциплінарної, адм. і крим. відповідальності, позови до суду; звертатися до органів прокуратури з клопо­танням про подання позовів до суду про відшкодуван­ня втрат лісогосп. виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився; давати обов'язкові для виконання приписи з питань, шо на­лежать до їх повноважень, тощо. Посадові особи держ. Л. о., перелік яких міститься у ст. 241 Кодексу України про адміністративні правопо­рушення, розглядають справи про адм. правопору­шення, передбачені ст. 49, 63—70, 73, 75, 77, 1885 цьо­го кодексу.

Посадові особи держ. Л. о. забезпечуються форменим одягом, мають право на зберігання, носіння і застосу­вання спец, засобів та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спец, трансп. за­соби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, жит­тя, майна посадових осіб держ. Л. о і членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій. Згідно зі ст. 92 ЛК України і п. 14 ст. 6 Закону Укра­їни «Про страхування» (1996) посадові особи держ. Л. о. підлягають обов'язковому держ. особистому страхуванню. Порядок та умови обов'язкового держ. страхування працівників держ. Л. о. затверджено по­становою Кабінету Міністрів України від 31 .VII 1995. Законодавство передбачає широкий спектр засобів соціально-правового захисту посадових осіб держ. Л. о. Вони забезпечуються служб, жилими приміщен­нями. Шкода, заподіяна знищенням або пошкоджен­ням майна посадової особи держ. Л. о. чи членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею служб, обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягнен­ням цієї суми з винних осіб. У разі загибелі посадової особи держ. Л. о. у зв'язку з виконанням нею служб, обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям вип­лачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за­хворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. У разі заподіяння посадовій особі держ. Л. о тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею служб, обов'язків, що перешкоджають надалі зай­матися професійною діяльністю, їй виплачується од­норазова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона займала, за ра­хунок коштів Державного бюджету України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випад­ків на виробництві та професійних захворювань Укра­їни з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і призначається пенсія за інвалідністю. Законодавство передбачає також інші засоби соціально-правового за­хисту посадових осіб держ. Л. о. Порядок відшкоду­вання шкоди, заподіяної майну, виплати допомоги в разі загибелі чи отримання тілесних ушкоджень поса­довій особі держ. Л. о. чи членам її сім'ї встановлю­ється KM України.

Крім держ. Л. о., певні функції щодо забезпечення охорони і захисту лісів виконують і відомчі служби Л. о. Так, згідно із Законом України «Про залізнич­ний транспорт» (1996) охорона захисних лісонасад­жень здійснюється відомчою Л. о. дистанцій захисних лісонасаджень, положення про яку затверджується Укрзалізницею.                                                   
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved