укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІКАР

— фахівець у галузі охорони здоров'я з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр) за напрямом під­готовки «медицина», який пройшов спеціалізацію за певною спеціальністю мед. профілю (інтернатуру, курси спеціалізації), має сертифікат Л.-спеціаліста і у встановленому порядку допущений до заняття мед. діяльністю. Положення про спеціалізацію (інтернату­ру) випускників вищих медичних та фармацевтичних закладів III—IV рівнів акредитації затверджене нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 16.IV 1996. Л. здійснюють мед. діяльність на умовах трудового договору, укладеного з роботодавцями (за наймом), або як суб'єкти підприємницької діяльності згідно з Ліцензійними умовами провадження гос­подарської діяльності з медичної практики (2001). Номенклатура лікарських спеціальностей затверджена наказом МОЗ України від 19.XII 1997, а перелік лі­карських посад у закладах охорони здоров'я — нака­зом МОЗ від 28.Х 2002. Довідник кваліфікаційних ха­рактеристик професій працівників системи охорони здоров'я, затверджений наказом МОЗ України від 1.1 2004, передбачає такі кваліфікаційні категорії Л.: Л.-спеціаліст, Л. другої, першої і вищої категорій. Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної катего­рії Л. здійснюється шляхом атестації лікарів атестаційними комісіями при МОЗ АР Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севасто­польської міських держ. адміністрацій, санітарно-епі­деміологічних станціях АР Крим, областей, міст Ки­єва та Севастополя. Атестація з присвоєнням (під­твердженням) звання Л.-спеціаліста має передувати зайняттю особою лікарської посади в закладах охоро­ни здоров'я, що відповідає цій спеціальності, або здійсненню мед. практики за цією спеціальністю на підприємницьких засадах. Особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеці­альністю, та особи, які своєчасно не пройшли атеста­ції на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності без попереднього проходження стажування у порядку, передбаченому наказом МОЗ України від 17.III 1993. Атестація на присвоєння (під­твердження) кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням Л. Особи, яким присвоєна кваліфікацій­на категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу в 5 років. За бажанням спеціалі­ста атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не ра­ніше ніж через 1 рік з моменту попередньої атестації. Умови праці Л. регулюються трудовим законодавст­вом з урахуванням Основ законодавства України про охорону здоров'я (1992) та іншого мед. законодавства. Л. зобов'язаний: знати основи чинного законодавства у сфері охорони здоров'я; основи медико-біологічних і клінічних наук; сучасну класифікацію хвороб; сучас­ні методи обстеження, діагностики, лікування, реабі­літації та диспансеризації хворих; методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги, прави­ла безпеки під час застосування діагностичної та ліку­вальної апаратури; правила оформлення мед. доку­ментації; права, обов'язки та відповідальність Л.; не шкодити пацієнту під час надання мед. допомоги; не використовувати свої знання та майстерність у галузі медицини на шкоду людині; зберігати таємницю мед. та іншого характеру про пацієнта, яка стала відома йому внаслідок виконання служб, обов'язків; турбува­тися про пацієнта; постійно підвищувати свою квалі­фікацію, професійну майстерність. Лікуючий Л. не може відмовитися від пацієнта, який звернувся до нього по мед. допомогу, крім випадків, коли пацієнт не виконує вказівок і рекомендації лікуючого Л. та за умови, що така відмова не загрожує життю пацієнта і не створює сусп. небезпеки для населення. Як найма­ні працівники Л. підлягають загальнообов'язковому держ. соціальному страхуванню на випадок безробіт­тя, тимчасової втрати працездатності, нещасного ви­падку на виробництві та професійного захворювання, пенсійного страхування. Певні категорії Л. мають право на обов'язкове держ. особисте страхування на випадок професійного ризику, на скорочений робо­чий час, додаткову щорічну відпустку, безплатне ко­ристування квартирою та комунальними послугами при виконанні професійних обов'язків у сільській місцевості тощо.    
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved