укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЖИЛИЙ БУДИНОК

 — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених зако­ном, іншими нормативно-правовими актами, і при­значена для постійного у ній проживання. За своїм призначенням Ж. б. відрізняються від готелів, дач, ін­тернатів, у яких люди проживають тимчасово, тому на відносини, які виникають при проживанні в останніх, не поширюється дія житлового законодавства і вони до житлового фонду не включаються. Ж. б. поділя­ються на Ж. б. квартирного типу різної поверховості та Ж. б. садибного типу, розташовані на окремих зем. ділянках (див. Садиба).

Для забезпечення експлуатації багатоквартирного Ж. б., користування квартирами та спільним майном Ж. б. можуть створювати об'єднання власників (спів­власників) багатоквартирного Ж. б. Таке об'єднання може бути створено також власниками Ж. б. Ж. б. повинен утримуватися відповідно до Правил ут­римання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу Украї­ни від 17.V 2005.

Відповідно до ст. 377 Цивільного кодексу України до особи, яка придбала Ж. б., переходить право власно­сті на зем. ділянку, на якій він розташований, або право користування без зміни її цільового призначен­ня у розмірах, встановлених договором. Якщо догово­ром про відчуження Ж. б. розмір зем. ділянки не виз­начений, до набувача переходить право власності на ту частину зем. ділянки, яка зайнята Ж. б., та на час­тину зем. ділянки, яка є необхідною для їх обслугову­вання. У такому ж порядку переходить і право на ко­ристування зем. ділянкою.

Порядок припинення права власності на Ж. б. у зв'яз­ку з викупом зем. ділянки регулює ст. 351 ЦивК, яка встановлює, що право власності на Ж. б., інші будів­лі, споруди, насадження у зв'язку з викупом зем. ді­лянки, на якій вони розміщені, може бути припинене за рішенням суду шляхом їх викупу і з обов'язковим попереднім відшкодуванням збитків у повному обся­зі. Позов про викуп Ж. б., інших будівель, споруд, на­саджень у зв'язку з викупом зем. ділянки, на якій во­ни розміщені, може бути поданий органами, які прийняли рішення про викуп зем. ділянки. Ця вимо­га підлягає задоволенню, якщо позивач доведе, що використання зем. ділянки, викупленої у зв'язку з сусп. необхідністю, є неможливим без припинення права власності на це майно.

До набрання законної сили рішенням суду про викуп зем. ділянки у зв'язку із сусп. необхідністю власник має право розпорядитися Ж. б., іншими будівлями, спорудами, насадженнями, що розміщені на цій зем. ділянці, на власний розсуд. У разі знесення або пере­несення цих об'єктів на іншу зем. ділянку особа має право на попереднє відшкодування збитків, у т. ч. ви­трат на поліпшення якості зем. ділянки, та упущеної вигоди. Особа, право власності якої припинилося, має право вимагати надання їй іншої, рівноцінної за якістю, зем. ділянки в межах даного населеного пунк­ту. Знесення Ж. б. не допускається до забезпечення особи, яка проживала у ньому як власник, та членів її сім'ї, а також особи, яка проживала в ньому як най­мач, та членів її сім'ї помешканням у розмірі та в по­рядку, встановлених законом.

Періодично у строки, встановлювані Кабінетом Міні­стрів України, провадиться обстеження стану Ж. б. держ. та комунального житлового фонду. Непридатні для проживання Ж. б. за рішенням виконкомів місц. рад, держ. адміністрацій зносяться або переобладну­ються для використання в інших цілях. Переведення придатних для проживання Ж. б. держ. і комунально­го житлового фонду у нежилі, як правило, не допус­кається. У виняткових випадках воно може здійсню­ватися за рішенням виконкомів місц. рад, держ. адмі­ністрацій (ст. 380, 383 ЦивК; ст. 8, 151-155, 171-174 Житлового кодексу України, Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встанов­лення їх відповідності санітарним і технічним вимо­гам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджене постано­вою Ради Міністрів УРСР від 26.IV 1984).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved