укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

- багатосторонній регіональний договір. Прийнята у Римі 4.ХІ 1950. Набула чинності 3.IX 1953. Були внесені змі­ни і доповнення від 21.ІХ 1970, 20.ХІІ 1971, 1.1 1990, 6.XI 1990, 11.V 1994. Визначає низку осн. прав і сво­бод (право на життя, заборона катувань, заборона рабства та примусової праці, право на свободу і особисту недоторканність, право на справедливий суд. розгляд, ніякого покарання без закону, право на повагу до особистого і сімейного життя, свобода думки, совісті та релігії, свобода виявлення поглядів, свобода мирних зборів і асоціації, право на одруження, право на ефективний засіб захисту, заборона дискримінації). Ще одна низка прав гарантується додатковими прото­колами до Конвенції. Сторони зобов'язуються гарантувати всі права та свободи кожній людині, яка пере­буває під їх юрисдикцією. Конвенція також створює міжнар. механізм застосування її положень. Для за­безпечення дотримання зобов'язань, узятих сторона­ми, у Страсбурзі створено Європейський суд з прав людини, який розглядає індивід, та міждерж. заяви. На прохання Комітету міністрів Ради Європи суд мо­же також надавати консультативні висновки щодо тлумачення Конвенції та протоколів до неї. Разом з протоколами (усього прийнято 14) Конвенція стано­вить основу європ. системи захисту прав людини. Після набрання чинності Протоколом № 11 до кон­венції 1.ХІ 1998 контрольний механізм, створений

Конвенцією, було перебудовано. Відтоді усі заяви про порушення прав людини подаються безпосередньо до Суду. Він розглядає справи в комітетах із трьох суддів, які мають право одностайним голосуванням відхиляти заяви, якщо таке рішення може бути ухвалене без подальшого розгляду, а також у палатах із 7 суддів та Великій палаті із 17 суддів. Палати вирішують щодо прийнятності та суті справ, які не можуть розгляда­тися комітетом, але вони мають право передавати юрисдикцію Великій палаті, якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, несу­місного із рішенням, ухваленим Судом раніше. Проте сторони у процесі можуть заперечувати проти переда­чі палатою юрисдикції.

Суд надає свої послуги сторонам у процесі з метою забезпечення дружнього врегулювання спору на осно­ві поважання прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї. Суд розглядає справи у відкри­тому засіданні, якщо у виняткових випадках він не ухвалить інші рішення. Одна з особливостей нового суду полягає в тому, що сторони у процесі мають можливість клопотати про передачу справи на розгляд Великої палати упродовж 3 міс. від дати ухвалення рі­шення палатою. Рішення щодо прийнятності такого прохання ухвалюється колегією із 5 суддів Великої палати. Сторони у справі повинні дотримуватися рі­шень суду і вживати всіх необхідних заходів для їх ви­конання. Нагляд за виконанням рішень Суду здійс­нюється Комітетом міністрів. Генеральний секретар може звертатися до сторін із проханням надати по­яснення щодо того, як їх внутрішньодерж. право за­безпечує ефективне виконання Конвенції. Права і свободи, що гарантуються нею, забезпечуються на­самперед органами влади держав-учасниць. Діяль­ність Європейського суду як контрольного механізму має виключно субсидіарний характер, що неоднора­зово підкреслювалося в рішеннях як Європейської комісії з прав людини, так і Європейського суду з прав людини.

Україна підписала конвенцію 9.ХІ 1995, ратифікувала - 17.VI1 1997.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved