укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

 - сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, пере­давання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та в разі необ­хідності підтвердження факту одержання такого доку­мента. Відносини, пов'язані з Е. д. та використанням електронних документів, регулюються Законами України «Про інформацію» (1992), «Про науково-техніч­ну інформацію» (1993), «Про захист інформації в ін­формаційно-телекомунікаційних системах» (1994, в ред. 2005), «Про зв'язок» (1995), «Про державну таємницю», «Про обов'язковий примірник документів» (обидва — 1999), «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (2001), «Про електронні докумен­ти та електронний документообіг» (2003), а також іншими нормативно-правовими актами. Суб'єктами Е. д. є: автор, підписувач, адресат і по­середник, які набувають передбачених законом або договором прав і обов'язків у процесі такого обігу. Автором електронного документа є фіз. або юрид. особа, яка його створила; адресат — особа, якій адре­сується електронний документ; посередник — фіз. або юрид. особа, яка в установленому законодавством по­рядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних доку­ментів для задоволення власних потреб або надає від­повідні послуги за дорученням інших суб'єктів Е. д. Відправлення та передавання електронних документів здійснюються автором або посередником в електрон­ній формі за допомогою засобів інформ., телекомуні­каційної, інформаційно-телекомунікаційної систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ.

Перевірка цілісності електронного документа прово­диться шляхом перевірки цифрового електронного підпису. Суб'єкти Е. д. повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, яка дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. Строк зберігання документів на електронних носіях інформації має бути не меншим від строку, встанов­леного законодавством для паперових документів. У разі неможливості зберігання документів на елек­тронних носіях інформації протягом строку, встанов­леного законодавством для відповідних документів на папері, суб'єкти Е. д. повинні вживати заходів щодо дублювання документів на кількох електронних носі­ях інформації та здійснювати їх періодичне копіюван­ня відповідно до встановленого порядку обліку та ко­піювання документів.

Суб'єкти Е. д., які здійснюють його на договірних за­садах, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інфор­мацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту. Учасники Е. д. користуються правами і мають обов'язки, встановлені для них законодавством або договором. Вирішення спорів між суб'єктами Е. д. здійснюються в суд. порядку. Особи, винні в пору­шенні законодавства про Е. д., несуть відповідальність згідно із законами України.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved