укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА

 - дослідження спеціалістом-експертом матеріальних об'єктів, явищ і проце­сів, які містять інформацію про обставини справи, що знаходиться у провадженні органів дізнання, досуд. слідства або суду. Осн. відмінність Е. с. від експертиз, проведення яких практикується за межами судочинст­ва, полягає у тому, що факти, існування яких стверд­жується або заперечується суд. експертом, є засобом доказування.

Підстави і процедура призначення Е. с, докумен­тування процесу дослідження та його результату (висновку експерта), порядок його оспорювання, вза­ємовідносини учасників суд. процесу, пов'язані з при­значенням і проведенням експертизи, та деякі інші питання регламентуються Законом України «Про су­дову експертизу» (1994), галузевим процес, законодав­ством, а також міжнар. договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво у сфері судово-експертної діяльності.

Підставою для призначення Е. с. є потреба у застосу­ванні спец, знань для вирішення питань, що виника­ють під час провадження у крим., цив., госп. та адм. справах. Рішення про призначення Е. с. приймають особи або органи, у провадженні яких знаходиться справа. Проте у крим. судочинстві передбачені випад­ки обов'язкового призначення Е. с. (ст. 76 Кримі­нально-процесуального кодексу України). З розширенням масштабів використання Е. с. як за­собу доказування судово-експертна діяльність набуває характеру відокремленої професії, що зумовило про­цес формування її загальних наук, основ — суд. екс-пертології, а також самостійних галузей експертних знань з цільовим призначенням бути їх науково-мето­дичною базою. До найрозвиненіших суд.-експертних галузей знань належать суд. медицина, суд. психіатрія, криміналістична техніка (як складова науки кримі­налістики).

Відповідно до Закону України «Про судову експерти­зу» судово-експертну діяльність здійснюють держ. спеціалізовані установи суд. експертиз, а також у ви­падках і на умовах, визначених цим законом (ст. 7, 9, 10, 17, 21), суд. експерти, які не є працівниками зга­даних установ. Як гарантію належного професійного рівня суд. експертів закон передбачає обов'язкове проходження ними атестації з присвоєнням кваліфі­кації суд. експерта з певного виду експертиз. Юрид. підставою для проведення Е. с. є постанова (ухвала) про її призначення, винесена особою або ор­ганом, у провадженні яких знаходиться справа. В по­станові (ухвалі) зазначають підстави призначення ек­спертизи, кому доручається її проведення, питання, які підлягають вирішенню, об'єкти дослідження і ма­теріали, що надаються експертові для ознайомлення. Е. с. класифікують за різними підставами. Залежно від галузі знань, що використовується при проведенні досліджень, експертизи бувають: судово-мед., кри­міналістичними, судово-бухгалтерськими тощо. Екс­пертизи поділяються також на: первинні, додаткові й повторні; одноособові й комісійні; однопрофільні (провадять експерти однієї спеціальності) і комплексні (провадять експерти різних спеціальностей). Закон наділяє експерта правами, використання яких сприяє ефективному виконанню ним своїх обов'язків. У крим. справах Е. с. провадиться, як правило, на ста­дії їх розслідування. Висновок експерта, даний на цій стадії процесу, може перевірятись і досліджуватись у суд. засіданні як за участю експерта, так і без нього. Водночас передбачено можливість проведення екс­пертизи в суді (ст. 310 КПК України). Хід і результати дослідження відображаються у вис­новку експерта, який є джерелом доказів. Крім загаль­них реквізитів процес, документа (дата і місце скла­дання, відомості про особу, яка його складала, тощо), висновок Е. с. повинен містити запитання, що були поставлені експертові, опис проведених досліджень, мотивовані відповіді на ці запитання. Отримавши вис­новок експерта, особи та органи, у провадженні яких знаходиться справа, оцінюють його за загальними правилами оцінки доказів з урахуванням особливостей експертизи як засобу доказування. Достовірність висновку встановлюється аналізом на­ук, основ проведеного дослідження і логічної обґрунтованості міркувань експерта, перевіркою додержання вимог закону щодо проведення експертизи, зіставлен­ням результатів дослідження з іншими фактичними даними, що є в матеріалах справи. Якщо виникають сумніви у достовірності висновку, призначається по­вторна експертиза. Виконання її доручають іншому експертові або групі експертів.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved