укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ

 

 - комплекс визначених Конституцією України та інши­ми законод. актами прав і обов'язків громадян щодо користування природними ресурсами та безпечного для життя і здоров'я людини довкілля. Зокрема, за ст. 50 Основного Закону України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище та на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права. Кожному гарантується та­кож право вільного доступу до інформації про стан довкілля.

У систематизованому вигляді осн. екол. права та обов'язки громадян викладено в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991). Згідно з ним кожний громадянин має право на: безпечне для його життя та здоров'я навколишнє при­родне середовище; участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконст­рукції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів держ. влади та місц. самовряду­вання, юрид. осіб, що беруть участь у прийнятті рі­шень з цих питань; участь у розробці та здійсненні за­ходів щодо охорони навколишнього природного сере­довища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів; здійснення загального і спец, ви­користання природних ресурсів; об'єднання в гро­мадські природоохоронні формування; вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовиша (екол. інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інфор­мації, за винятком обмежень, встановлених законом; участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколиш­нє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екол. експертизи; одержання екол. освіти; подання до суду позовів до держ. органів, підприємств, установ, організацій і громадян про від­шкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природ­не середовише; оскарження у суд. порядку рішень, дій або бездіяльності органів держ. влади, місц. самовря­дування, їх посадових осіб щодо порушення екол. прав громадян у порядку, передбаченому законом. Екол. права громадян забезпечуються: проведенням широкомасштабних держ. заходів шодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього при­родного середовиша; обов'язком міністерств, ві­домств, підприємств, установ, організацій здійснюва­ти тех. та інші заходи для запобігання шкідливому впливу госп. та іншої діяльності на навколишнє при­родне середовище, виконувати екол. вимоги при пла­нуванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосп. об'єктів; участю громадсь­ких об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовиша; здійсненням держ. та громадського контролю за додержанням зако­нодавства про охорону навколишнього природного се­редовиша; компенсацією у встановленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслі­док порушення законодавства про охорону навколиш­нього природного середовища; невідворотністю відпо­відальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовиша; створенням та функціонуванням мережі загальнодерж. екол. авто­матизованої інформаційно-аналітичної системи забез­печення доступу до екол. інформації. Екол. права громадян нерозривно пов'язані з їх обов'язками. Загальні вимоги щодо цього містяться у ст. 66 Конституції України: кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним збитки. Відповідно до Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» громадяни зобов'язані: берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовиша; здійснювати діяльність із додержанням вимог екол. безпеки, інших екол. нормативів та лімітів використання природних ресурсів; не порушувати екол. права і законні інтереси інших суб'єктів; вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екол. правопорушення; компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище. Особи, які не виконують покладених на них обов'язків чи порушують екол. права громадян, притягуються до юрид. відповідальності.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved