укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

 - осн. форма досуд. розслі­дування, тобто врегульована нормами крим.-процес, закону діяльність слідчого, пов'язана із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів з метою всебічного, повного і об'єктивного з'ясування події злочину, вин­ності конкретних осіб у вчиненні злочину та інших обставин, які мають значення для правильного вирі­шення крим. справи. Д. с. починається після пору­шення крим. справи і закінчується складанням обвинувального висновку, постанови про закриття крим. справи або постанови про направлення справи до су­ду для вирішення питання про застосування приму­сових заходів мед. характеру (ст. 212 Криміналь­но-процесуального кодексу України) або постанови про направлення справи до суду для вирішення пи­тання про звільнення особи від крим. відповідально­сті (ст. 7, 71 КПК).

Д. с. здійснюється слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими податкової міліції та слідчими органів безпеки (ст. 102). Право провад­ження Д. с. мають також прокурор (п. 5 ч. 1 ст. 227) і начальник слідчого відділу (ст. 114/1). Закон визначає, які справи підслідні кожному з органів Д. с. (ст. 112, 116). Слідчий має право провадити слідчі та інші про­цес, дії після того, як винесе постанову про прийнят­тя до свого провадження справи, порушеної ним са­мим або переданої йому прокурором чи начальником слідчого відділу. Слідчими діями, з допомогою яких слідчий виявляє, закріплює у процес, документах, пе­ревіряє докази і встановлює обставини, що мають значення для вирішення справи (ст. 23, 64, 433), є: до­пит свідка, допит потерпілого, затримання підозрюва­ного, допит підозрюваного, допит обвинуваченого, допит суд. експерта, очна ставка, ексгумація трупа, огляд, пред'явлення особи чи предмета для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, обшук, ви­їмка, призначення експертизи, освідування, зняття інформації з каналів зв'язку. Під час провадження слідчих дій слідчий має право застосовувати фото- і кінозйомку, звуко- і відеозапис, інші тех. засоби, ма­теріали застосування яких додаються до протоколів слідчих дій. Коли слідчими діями зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення злочину певною особою, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення цієї особи як обвинуваченого (ст. 131), пред'являє їй обвинувачення, допитує її. Підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому та ін­шим учасникам процесу законом надані широкі про­цес, права, які забезпечують захист їх законних інте­ресів під час Д. с, у т. ч. право звернутися до суду із скаргою на дії і рішення слідчого (ст. 2363-2366). Д. с. може здійснюватись одним або кількома слідчими (ст. 119). Під час провадження Д. с. слідчий виконує всі процес, дії і приймає всі процес, рішення у справі самостійно, за винятком випадків, коли законом пе­редбачено одержання санкції від прокурора (зокрема, обшук, відсторонення обвинуваченого від посади) або письмового дозволу (постанови) від суду (на накла­дення арешту і виїмку кореспонденції, зняття інфор­мації з каналів зв'язку, на обшук у житлі чи іншому володінні особи, стаціонарну судово-мед. чи судово-психіатричну експертизу). Він має право давати орга­ну дізнання доручення і вказівки про провадження розшукових і слідчих дій, а також окремі доручення слідчому або органу дізнання іншого слідчого району (ст. 114, 118).

Письмові вказівки прокурора, який здійснює нагляд за законністю Д. с, є обов'язковими для виконання слідчим, за винятком вказівок з питань, вирішення яких пов'язане з внутрішнім переконанням слідчого: про притягнення як обвинуваченого, про кваліфіка­цію злочину та обсяг обвинувачення, про направлен­ня справи в суд з обвинувальним висновком або про закриття справи. У разі незгоди слідчого з такими вказівками прокурора він має право не виконувати їх і подати свої заперечення вищому прокуророві для вирішення цього спору (ч. 2 ст. 114). Д. с. має бути за­кінчене у двомісячний строк з дня порушення крим. справи. Цей строк може бути продовжений прокуро­ром (ст. 120). Дані Д. с. можуть бути розголошені тіль­ки з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (ст. 121). Неповнота або неправильність Д. с. тягнуть повернення справи прокурором, судом першої апеляційної чи касаційної інстанції на додаткове розслідування.      

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved