укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

 - різновид ци­вільно-правового зобов'язання, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (упра­вителеві) на певний строк майно в управління, а дру­га сторона зобов'язується за плату від свого імені здійснювати управління цим майном в інтересах уста­новника управління або вказаної ним особи (вигодо-набувача). Укладається в простій письмовій формі, за винятком договорів управління нерухомим майном, які підлягають нотаріальному посвідченню і держ. реє­страції. Предметом договору можуть бути підприємст­во як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно, у т. ч. заставне. Правове регулювання договірних відносин щодо уп­равління майном здійснюється на основі Цивільного кодексу України (гл. 70), Закону України «Про фінан­сово-кредитні механізми і управління майном при бу­дівництві житла та операціях з нерухомістю» (2003) та інших правових актів. Відповідно до них передане в управління майно має бути відокремлене від іншого майна управителя та майна установника управління і обліковуватися в управителя на окремому балансі. Істотними умовами Д. у. м. є перелік майна, що пере­дається в управління, а також розмір і форма плати за управління майном. Якщо сторони не визначили строку дії договору, він вважається укладеним на 5 ро­ків. За відсутності заяви однієї із сторін про припи­нення або зміну Д. у. м. після закінчення його строку він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

Управителем, як правило, може бути суб'єкт підпри­ємницької діяльності. Вчиняючи фактичні та юрид. дії щодо управління майном, управитель зобов'язаний повідомляти про це осіб, з якими він укладає відповід­ний правочин. Управитель має право на встановлену договором плату та відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном. Свої повноваження він може передати іншій особі (заступ­никові), якщо це передбачено Д. у. м. або цього вима­гають інтереси установника управління чи вигодона-бувача. Управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботливості, зобов'язаний відшко­дувати установникові управління завдані збитки, а ви-годонабувачеві — упущену вигоду. У разі вчинення правочинів з перевищенням повноважень або виник­нення боргів у зв'язку із здійсненням управління май­ном управитель несе субсидіарну відповідальність. Д. у. м. припиняється внаслідок: загибелі переданого в управління майна; закінчення строку договору внас­лідок смерті фіз. або ліквідації юрид. особи — вигодо-набувача; визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеженим у цив. дієздатності або смерті, інших випадків, передбачених ст. 1044 ЦивК України.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved