укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

 

- цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язу­ється у разі настання певної події (страхового випад­ку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (ст. 979 Цивільного кодексу України). Цей договір належить до групи договорів про надання по­слуг. Правове регулювання Д. с. здійснюється главою 67 ЦивК України та розділом II Закону України «Про страхування» (2001). Предметом Д. с. можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону й пов'яза­ні з: життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування); відшкодуванням шкоди, завданої стра­хувальником (страхування відповідальності). Д. с. ук­ладається в простій письмовій формі. Він може укла­датися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката). Наслідком недодержання письмової форми Д. с. є його нікчем­ність. Д. с, як правило, є реальним, оскільки вважа­ється укладеним з моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами договору та внесен­ня страхувальником першого страхового платежу, од­нак сторони можуть встановити у договорі і його кон-сенсуальну конструкцію. Цей договір є оплатним та двостороннім.

До істотних умов Д. с. закон відносить: предмет дого­вору, страховий випадок, розмір грошової суми, в ме­жах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цив. зако­нодавства. Він може бути укладений на користь тре­тьої особи, якій страховик зобов'язаний здійснити страхову виплату у разі досягнення нею певного віку або настання іншого страхового випадку. Головним обов'язком страховика за Д. с. є обов'язок здійснити у разі настання страхового випадку страхо­ву виплату у строк, встановлений договором. Страхо­ва виплата за договором особистого страхування здійснюється незалежно від сум, що виплачуються за держ. соціальним страхуванням, соціальним забезпе­ченням, а також відшкодування шкоди. Страхова ви­плата за договором майнового страхування і страху­вання відповідальності (страхове відшкодування) не може перевищувати розміру реальних збитків. Інші збитки вважаються застрахованими, якщо це встанов­лено договором. Страхова виплата за договором май­нового страхування здійснюється страховиком у межах страхової суми, яка встановлюється у межах вартості майна на момент укладення договору. Зазначена стра­хова виплата сплачується страховиком відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної догово­ром, і страхового акта (аварійного сертифіката). Ос­танній складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що встановлюється страховиком. Страховик може відмовити у здійсненні страхової ви­плати на підставах, встановлених законом, або інших підставах, встановлених договором, якщо це не супе­речить закону. До страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала стра­хове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки. Д. с. припиняється у випадках, вста­новлених договором та законом. Він є оспорюваним правочином, якщо: його укладено після настання страхового випадку або об'єктом Д. с. є майно, яке підлягає конфіскації.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved