укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

 - цивільно-правовий договір, що є різновидом договору підряду, за яким підрядник зобов'язується збудувати і здати в установлений строк об'єкт або виконати інші буд. ро­боти відповідно до проектно-кошторисної документа­ції, а замовник зобов'язується надати підрядникові буд. майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені буд. роботи та оплатити їх (ст. 875 Цивільного кодексу України). Цей договір укладаєть­ся на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (тех. переоснащення) підпри­ємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та ін­ших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходжен­ням об'єкта. Підрядником за Д. б. п. може бути суб'єкт підприємницької діяльності, який має відпо­відну ліцензію на виконання буд. робіт (ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарсь­кої діяльності»). При виконанні Д. б. п. підрядник мо­же залучати для виконання спеціалізованих робіт суб­підрядників. Д. б. п. є консенсуальним, оплатним та двостороннім. Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним буд. роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до ко­шторису, що визначає ціну робіт. Склад, зміст про­ектно-кошторисної документації, а також сторона, що надає її, та строк її надання мають бути визначені до­говором. Матеріально-тех. забезпечення будівництва покладається законом на підрядника, якщо інше не встановлено Д. б. п. Оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (викона­них робіт), якщо інший порядок розрахунків не вста­новлений за погодженням сторін. Закон зобов'язує підрядника укласти договір страхування об'єкта будів­ництва або комплексу робіт, якщо інше не встановле­но Д. б. п. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини підрядника (або суб­підрядника), мають бути усунені підрядником за його рахунок. Замовник, який одержав повідомлення під­рядника про готовність до передання робіт, вико­наних за Д. б. п., або, якщо це передбачено догово­ром, — етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Прийняття робіт організовується та здійснюється замовником за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів держ. влади та місц. самоврядування у випадках, встановлених зако­ном або іншими нормативно-правовими актами. Пе­редання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. За відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті, і він підписується другою стороною. Власником об'єкта будівництва або результату інших буд. робіт до їх здачі замовникові є підрядник. Для захисту інтересів замовників законом встановлено га­рантійний строк щодо досягнення об'єктом будівни­цтва визначених у проектно-кошторисній документа­ції показників і можливість експлуатації об'єкта, якщо інше не встановлено Д. б. п. Цей гарантійний строк становить 10 років від дня прийняття об'єкта замов­ником, якщо більший гарантійний строк не встанов­лений договором або законом. Правове регулювання капітального будівництва у госп. праві здійснюється на основі норм гл. 33 Господарського кодексу України, Закону України «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» (2000), поста­нови Кабінету Міністрів України від 1 .VIII 2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконан­ня договорів підряду в капітальному будівництві».
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved