укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

 - страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юрид. осіб у разі настання певних подій (страхових випад¬ків). Загальні умови і порядок здійснення Д. с. визна¬чаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно. Конкретні умови страхуван¬ня визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.
Видами Д. с. є: страхування життя; страхування від нещасних випадків; мед. страхування; страхування здоров'я на випадок хвороби; страхування залізнич¬ного транспорту; страхування наземного транспорту; страхування повітряного транспорту; страхування водного транспорту; страхування вантажів та багажу; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихій¬них явищ; страхування майна; страхування цив. від¬повідальності власників наземного транспорту; стра¬хування відповідальності власників повітряного транспорту; страхування відповідальності власників водного транспорту; страхування відповідальності пе¬ред третіми особами; страхування кредитів; страху¬вання інвестицій; страхування фін. ризиків; страху¬вання суд. витрат; страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; страхування мед. витрат; інші види добровільного страхування. Страховики мають право займатися тільки тими видами Д. с, які визначені в ліцензії.
Відносини у сфері Д. с. регулюються Законом України «Про страхування» (в ред. 2001), правилами страхування для кожного виду Д. с. та договорами Д. с, які укладаються між страхувальником і страховиком. Об'єктами Д. с. можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з: життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування); володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юрид. особі (страхування відповідальності). Факт укладення договору Д. с. посвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
Страховик зобов'язаний: ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування; протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику; за настання страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк; відшкодувати витрати, понесені страхувальником за настання страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору; за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Страхувальник зобов'язаний: своєчасно вносити страхові платежі; за укладання договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування; вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку; повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.
Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved